1

بازار عرضه و تقاضا

News Discuss 
گفتيم که افزايش قيمت کالاي جايگزين منجر به افزايش تقاضا براي خود کالا مي عرضه تقاضا گردد. بنابراين افزايش قيمت کالاي مکمل موجب جابجايي منحني تقاضا به سمت چپ و کاهش قيمت کالاي مکمل موجب جابجايي منحني تقاضا به سمت راست خواهد شد. در نتيجه ما تعادل جديدي خواهيم https://gregoryj0f57.onzeblog.com/13255818/تحلیل-از-دو-سمت-عرضه-و-تقاضا

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story